Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się obsługą klientów z Łodzi i województwa łódzkiego występując w sprawach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi – Wojewódzkimi Sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.

Zakres obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego

Prawo administracyjne obejmuje przepisy regulujące sytuację prawną obywateli i osób prawnych w relacjach z organami administracji publicznej. W praktyce najczęściej dotyczy to zagadnień związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego w takich sprawach jak:

 • dotyczących zaskarżania decyzji organów administracji publicznej,
 • dotyczących stwierdzania nieważności decyzji organów administracji publicznej,
 • stwierdzania wydania decyzji z naruszeniem prawa,
 • o wznowienie postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego,
 • dotyczących nacjonalizacji majątków,
 • o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • dotyczących inwestycji budowlanych,
 • dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • rozgraniczania nieruchomości w trybie administracyjnym,
 • zmiany przeznaczenia terenu,
 • pozyskiwanie koncesji i zezwoleń.

Prowadzimy także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc prawna w zakresie zwalczania bezczynności organów administracji i przewlekłości postępowań

Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca świadczy pomoc w sytuacji bezczynności organów administracji oraz w przypadkach przewlekłości spraw administracyjnych. Obowiązujące przepisy nakładają na organy administracji obowiązek załatwiania spraw w ściśle określonych terminach oraz przewidują sankcje związane z niedotrzymaniem terminów. W nierzadkich przypadkach organy administracyjne prowadzą postępowania przedłużając je w czasie ponad potrzebę lub pozostają całkowicie bezczynne, w długich okresach nie podejmując jakichkolwiek czynności. W takiej sytuacji stronom przysługują wynikające z przepisów prawa środki zaskarżania bezczynności, w tym stosowne skargi do Sądów Administracyjnych. Środki te w przeważającej pozwalają na przyspieszenie toczących się postępowań, a przypadkach, gdy bezczynność lub przewlekłość ma rażący charakter – również pozwalają m.in. na przyznanie podmiotom dotkniętym bezczynnością zryczałtowanych sum odszkodowań.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania pism i skarg składanych w przypadku bezczynności organów oraz reprezentację w toku postępowań z nimi związanych.