Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się uzyskiwaniu na rzecz klientów odszkodowań za szkody komunikacyjne i szkody na osobie dla klientów z Łodzi i województwa łódzkiego. reprezentując klientów z Łodzi i województwa łódzkiego uzyskujemy odszkodowania w drodze ugody lub w procesach sądowych.

W tym artykule znajdziesz następujące informacje:

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe ma na celu naprawienie szkody materialnej i majątkowej. Obejmuje ono wszelkie koszty, które nastąpiły w konsekwencji wypadku. Do takich kosztów zaliczane są koszty leczenia, pobytu w szpitalu, zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, koszty naprawy uszkodzonego mienia (np. pojazdu) czy wynajmu samochodu zastępczego. W szczególnych sytuacjach zachodzi możliwość uzyskania odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych wypadkiem.

Zadośćuczynienie

Niezależnie od odszkodowania, w przypadku wystąpienia szkody osobowej istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w zakresie zadośćuczynienia. W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie nie ma na celu naprawy powstałej szkody, ale zrekompensowanie doznanej krzywdy. Krzywda taka, choć trudna jest do jednoznacznego określenia, obejmuje takie doznania jak ból, stres, cierpienia fizyczne i psychiczne (w tym stany lękowe, depresję), dyskomfort, stres. Przy wyliczeniu kwoty zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę ogół cierpienia, stopień uszkodzenia ciała, przebieg leczenia, a także dalsze konsekwencje wypadku, takie jak stres pourazowy.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeśli w wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała lub do trwałego rozstroju zdrowia skutkujących zwiększonymi potrzebami występującymi w dłuższym czasie, obowiązujące przepisy prawa dają możliwość wystąpienia do sprawcy z wnioskiem o ich pokrycie poprzez świadczenie rentowe. Jeśli sprawca wypadku był ubezpieczony, koszty renty ponosi ubezpieczyciel.

Dlaczego w dochodzeniu odszkodowań warto zwrócić się do doświadczonego adwokata?

Adwokat dysponując dogłębną wiedzą prawną i wieloletnim doświadczeniem zwykle uzyskuje na rzecz klienta znacznie wyższe odszkodowanie, niż gdyby proces odbywał się bez pomocy prawnika. Bez względu na to, czy szkodę ma naprawić bezpośrednio sprawca, czy ubezpieczyciel, adwokat dysponujący nie tylko wiedzą z zakresu prawa ubezpieczeniowego, ale również szerszego kontekstu prawnego i orzecznictwa jest gwarancją, że interesy osoby poszkodowanej będą chronione w największym możliwym zakresie. Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie z tego sprawę i bardzo często odszkodowanie daje się uzyskać w wyniku negocjacji. Jeśli tą drogą sprawy nie można zakończyć, adwokat doradzi, czy warto spór eskalować w procesie sądowym.

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne i osobowe

Rodzaje spraw związane z odszkodowaniami za szkody komunikacyjne i szkody na osobie prowadzone przez adwokata w Łodzi

Odszkodowanie wielu z nas kojarzy się głównie ze złamaną nogą czy wypadkiem drogowym. Jeśli jednak przyjrzymy się sprawom rozwiązywanym w naszej kancelarii, okaże się, że okoliczności roszczeń o odszkodowanie jest o wiele więcej. Co ważne, jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy odszkodowanie lub zadośćuczynienie się nam w ogóle należy, najlepiej od razu pozwolić na to, by rozstrzygnął to doświadczony prawnik. Często okazuje się, że nie mamy pojęcia o tym, za co i jak wysoką rekompensatę możemy otrzymać. Jest to całkowicie normalne – przepisy prawa ubezpieczeniowego są zawiłe i nieprzystępne, natomiast adwokat może nam wszystko wytłumaczyć w prosty sposób i znaleźć dla nas korzystne rozwiązanie.

Najpopularniejsze sprawy o uzyskanie odszkodowania prowadzone w Kancelarii Adwokackiej Sokalszczuk Pryca dotyczą następujących szkód:

  • wypadek komunikacyjny – tego typu szkody dotyczą między innymi wypadków samochodowych, lotniczych, z udziałem rowerzystów i osób pieszych, katastrofy w ruchu wodnym i lądowym. Odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku wypadków komunikacyjnych mogą pokryć takie wydatki jak naprawy, leczenie, rehabilitacja, utrata bądź zniszczenie mienia, a nawet przekwalifikowanie zawodowe. Szkoda może być pokryta z bezpośrednio przez sprawcę wypadku, z ubezpieczenia OC sprawcy lub AC poszkodowanego.
  • wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – pomagamy w dochodzeniu roszczeń od pracodawców oraz ZUS-u. Adwokat ustala, czy poszkodowanemu należy się tylko kwota od organu rentownego czy dodatkowo także od pracodawcy. Co ważne, uzyskanie odszkodowania jest możliwe nawet wtedy, gdy poszkodowany nie posiadał umowy o pracę.
  • błąd medyczny – w imieniu klientów dochodzimy odszkodowań za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych lekarzy lub szpitali – w wyniku postawienia złej diagnozy, nieprawidłowego leczenia, niewłaściwie przeprowadzonej operacji, czy odmówienia udzielenia pomocy; odszkodowanie jest należne, jeśli skutkiem takich zdarzeń były śmierć, kalectwo, choroba lub inny uszczerbek na zdrowiu.

Adwokat uzyskuje odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej i na osobie

Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca świadczy kompleksową usługę uzyskiwania odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej i na osobie. Typowy proces tego typu składa się z następujących etapów:

1. Ocena stanu faktycznego

Na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji przedstawiającej stan faktyczny – dokumentacji medycznej, opisu zdarzenia komunikacyjnego itp. prawnicy z naszej kancelarii oceniają szanse uzyskania odszkodowania oraz sposób jego dochodzenia. Zapoznajemy klienta z przewidywanymi kosztami oraz czasem trwania całego procesu. Na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy Klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków. Mając na uwadze zasady etyki zawodowej, nigdy nie zalecamy kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, jeśli uznamy, że szanse na uzyskanie odszkodowania tą drogą są znikome.

2. Próba uzyskania uzyskania odszkodowania w drodze ugody

Ugoda jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporu. Z punktu widzenia niezbędnych nakładów finansowych i czasowych to zdecydowanie lepsza forma uzyskania odszkodowania niż w drodze postępowania sądowego. Nie zawsze jednak jest ona optymalna. Bardzo często konieczne jest wypracowanie kompromisu, a co za tym idzie rezygnacji przez poszkodowanego z części oczekiwanego odszkodowania. Z drugiej jednak strony, wchodząc na drogę postępowania sądową, nie ma gwarancji, że poszkodowany uzyska lepsze warunki. Dlatego ugoda może stanowić bardzo dobre rozwiązanie, jeśli zostanie ona zawarta w sposób przemyślany – w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie procesowe.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku kontaktów z ubezpieczycielem już sam fakt reprezentacji poszkodowanego przez adwokata radykalnie zwiększa szansę na uzyskanie zadowalającego odszkodowania w drodze ugody.

3. Wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym w celu uzyskania odszkodowania za szkody komunikacyjne i osobowe

Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca reprezentuje klientów w procesach o odszkodowanie za szkody komunikacyjne i osobowe przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych.

Co prawda w zakresie zainicjowania postępowania sądowego nie obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. nie ma obowiązku, by w imieniu poszkodowanego pozew złożył profesjonalny pełnomocnik, pomoc doświadczonego adwokata w sporze z ubezpieczycielem za którym stoją dziesiątki doświadczonych prawników, wydaje się nieodzowna.

Warto mieć na uwadze, że postępowanie sądowe o odszkodowanie objęte pewnym ryzykiem. Przeciwnikami w sprawach dotyczących odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny są firmy ubezpieczeniowe, które podobnych spraw prowadzą tysiące. Postępowanie cywilne charakteryzuje się zasadami, których niedopełnienie może doprowadzić do przegrania sprawy i poniesienia kosztów sądowych. Z całą pewnością powierzenie uzyskania odszkodowania za wypadek drogowy doświadczonemu adwokatowi jest bezpieczniejsze.

Wynagrodzenie adwokat za reprezentowanie w sprawach o odszkodowania za szkody komunikacyjne i szkody na osobie

W przypadku szkody komunikacyjnej i szkody na osobie, każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i dopiero na podstawie analizy stanu faktycznego ustalane jest wynagrodzenie adwokata. Jeśli jest taka wola klienta, część wynagrodzenia może być zależna od uzyskania wyniku zgodnego z oczekiwaniami – tzw. success fee.