Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca specjalizuje się w obsłudze prawnej pozyskiwania kapitału emisję tokenów inwestycyjnych. Dogłębna znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz wieloletnie doświadczenie są gwarancją bezpieczeństwa prawnego całego procesu oraz sukcesu finansowego planowanego projektu emisyjnego. Realizując projekty naszych klientów zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od wypracowania koncepcji prawnej, poprzez stworzenie planu marketingowego, realizacji informatycznej, obsługi notarialnej oraz pozyskaniu wszelkich wymaganych prawej dokumentów administracyjnych.

W tym artykule znajdziesz następujące informacje:

Aby zrozumieć zasady rządzące tokenizacją oraz mechanizmy chroniące jej bezpieczeństwo, należy poznać instrumenty informatyczne będące podwalinami tej nowoczesnej technologii.

Rozproszona księga transakcji

Idea rozproszonej księgi transakcji (technologii rejestrów rozproszonych, distributed ledger technology – DLT) została opracowana w 2000 roku przez Stefana Konsta w celu umożliwienia dostępu do danych generowanych przez bankowość internetową, handel online. Głównym założeniem było oparcie bezpieczeństwa rejestru na istnieniu wielu niezależnych, ale synchronizowanych kopiach danych.

Rozproszona księga transakcji

Jednym z rodzajów DLT jest blockchain, będący fundamentem opracowanej w 2008 roku koncepcji kryptowaluty Bitcoin, która rok później została uruchomiona jako publiczna sieć Bitcoin. W roku 2014, wraz z pojawieniem się technologii Ethereum, pojawiły się tzw. smart contracty, umożliwiające uruchamiania kodu programowego, smart contractami, eliminujące potrzebę istnienia pośredników, tym samym zmniejszające koszty operacyjne i ryzyko oszustw.

Technologia DLT jest ciągle rozwijana. W 2016 Linux Fundation w składzie 30 członków, w tym m. in. SWIFT, VMware, i IBM, rozpoczęła pracę nad uniwersalną platformą blockchain o nazwie Hyperledger.

Ponieważ baza danych transakcji zawartych w blockchain istnieje w wielu kopiach rozproszonych po całym świecie, ewentualna złośliwa zmiana jednej z nich nie wpływa na pozostałe. Dlatego właśnie przechowywanie danych oferuje bezpieczeństwo finansowe niemożliwe do osiągnięcia wcześniej, bez względu na rodzaj użytego zabezpieczenia.

Tokeny czyli żetony

Większość osób token utożsamia z kryptowalutami, podczas gdy w rzeczywistości to są dwa różne byty. Token zwykle rozumiany jest szerzej – jako jednostka rozliczeniowa zapisana z zdecentralizowanej bazie danych, na przykład typu blockchain. W szczególności token może spełniać rolę kryptowaluty, jednak w opracowaniach naszej kancelarii odnosząc się to tokenu, wyłączamy taką rolę. W zależności od użytej platformy blockchainowej, z tokenem może być związana dodatkowa funkcjonalność realizowana przez tzw. smart contracty. W odróżnieniu od kryptowalut, tokeny tworzone są po prostu tworzone w dowolnej ilości z wykorzystaniem istniejących mechanizmów wybranej platformy blockchainowej.

Co to jest tokenizacja?

Proces tokenizacji polega na przekształceniu wartości materialnych lub intelektualnych w zasoby cyfrowe z wykorzystaniem technologii blockchain. Tokenizacji może podlegać w zasadzie wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość. Może to być firma, nieruchomość, dzieło sztuki, ale również czyjś wizerunek czy butelka whiskey. Umieszczenie tokenu w blockchainie, czyli w rozproszonej zdecentralizowanej, zabezpieczonej kryptologicznie bazie danych, zapewnia wcześniej niespotykane bezpieczeństwo. Tokenizacja ułatwia i promuje obrót poprzez stworzenie przejrzystych i bezpiecznych podstaw zawierania transakcji.

Tokenizacja ICO (Initial Coin Offerings)

W modelu ICO w zamian za finansowanie inwestor otrzymuje token, który może być związany z prawem do otrzymania np. dywidendy, licencji, prawa własności, prawa głosu lub też prawa do uczestnictwa w przyszłych dochodach emitenta. W praktyce tego typu projekty ograniczone są do startupów i często pełnią rolę cegiełki kupionej w celu bezinteresownego wsparcia czyjegoś projektu. Emisja i obrót ICO nie są regulowane prawnie ani rejestrowane przez rząd czy organizację oferujące ochronę inwestorów.

Tokenizacja STO (Security Token Offering)

STO to emisja tokenów zabezpieczonych jakimś konkretnym dobrem, które zostało stokenizowane, na przykład prawem własności lub udziału w jakimś przedsięwzięciu, firmie. Security tokens są odpowiednikami tradycyjnych akcji lub aktów własności.

Emisja STO musi spełniać określone standardy prawne, są produktami finansowymi podlegającymi tradycyjnym regulacjom. Emitent security token odpowiada za swoje działania, a inwestorzy są chronieni prawnie. Kupujący security token staje się udziałowcem lub akcjonariuszem danego przedsięwzięcia. Zgodnie z zapisami w umowie, inwestorowi należy się udział w zyskach firmy.

Tokenizacja nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości to jedne z najlepszych i najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału od stuleci. Częstym problemem firm deweloperskich pragnących pozyskać środki do realizacji inwestycji jest wysoki próg wejścia końcowych inwestorów. W przypadku tokenizacji nieruchomości, pojedynczy inwestor może być właścicielem inwestycji w tokeny odpowiadającej prawu właśności choćby jednego metra kwadratowego. Mechanizm tokenizacji radykalnie podnosi dostępność i atrakcyjność inwestycji, co przyczynia się do zwiększenia wpływów z emisji tokenów. Według analityków, tokenizacja przebuduje rynek nieruchomości szczególnie w zakresie prawa własności, sposobu pozyskiwania kapitału deweloperskiego oraz inwestowania.

Tokeny inwestycyjne kancelaria prawna łódź

Implementacja rozproszonej księgi transakcji umożliwia stworzenie w pełni przejrzystego rejestru nieruchomości i bez wątpienia taka będzie przyszłość nie tylko sfery obrotu nieruchomościami, ale i ich ewidencjonowania. Poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do informacji dotyczących zasobów rynku, istnieje na przykład możliwość sprawdzenia historii nieruchomości.

Tokenizacja to zmiana jakościowa na rynku nieruchomości

Choć na pierwszy rzut oka emisja tokenów inwestycyjnych wydawać się może jedynie szczegółem technicznym w realizacji projektu pozyskania kapitału, w rzeczywistości mamy do czynienia z różnicą jakościową, która według wielu ekspertów zmieni zasady działania rynków kapitałowych oraz nieruchomości. Egalitarny charakter tokenizacji nieruchomości umożliwia masowe pozyskanie inwestorów przy wykorzystaniu cryptocrowdfundingu, na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w niezwykle popularnym Kickstarterze.

Tokenizacja nieruchomości w praktyce – centrum handlowe

Właściciel centrum handlowego decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję tokenów STO.

  1. Firma tokenizująca nieruchomość gromadzi wszystkie niezbędne zgody i uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.
  2. Centrum handlowe zostaje sprawdzone pod kątem stanu budynku, obciążeń finansowych i prawa własności.
  3. Następuje emisja security tokens posiadających zabezpieczanie w tej nieruchomości, czyli odpowiadających prawu własności do jej części, np. do 1 metra kwadratowego. Inwestorzy kupując tokeny danego centrum handlowego stają się właścicielami jego części.
  4. Zyski z wynajmu powierzchni centrum handlowego są wypłacane proporcjonalnie posiadaczom tokenów. Tokeny mogą podlegać obrotowi giełdowemu podobnie jak akcjami. Ich wartość będzie ulegać zmianie w zależności od wyników finansowych centrum handlowego.

Tokenizacja prostej spółki akcyjnej

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw umożliwiające rejestrację prostych spółek akcyjnych (PSA). Akcje prostej spółki akcyjnej w świetle art. 30036 §2 Kodeksu spółek handlowych nie mogą być wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w związku z tym, Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być dopuszczone ani wprowadzane na giełdę, nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest wyemitowanie tokenów inwestycyjnych opatych na prawach wynikających z akcji. 

Emisja tokenów inwestycyjnych została przewidziana przez ustawodawcę w Art. 30031 Kdoeksu spółek handlowych, który stanowi:

rejestr akcjonariuszy prowadzi:

1. podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

2. notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.

Jednocześnie w Prostej Spółce Akcyjnej (PSA) brak jest ograniczeń dotyczących sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a wynikających z art. 174 § 6 KSH. Ponieważ Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyżej wymienionych ograniczeń, nie nakłada również sankcji opisanych w art. 589 KSH.

Analizując przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczących Prostej spółki akcyjnej przez pryzmat stanowiska UKNF ws wydawania i obrotu kryptowalutami z dnia 10 grudnia 2020 roku, a zatem wydanego na 7 miesięcy przed wejściem w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej uznać należy, że akcje Prostej spółki akcyjnej, a zatem i tokeny nie mogą być zbywane w ramach rynku regulowanego (GPW) lub w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect, Catalyst), z drugiej zaś strony jej akcje mogą zostać stokenizowane i zbywane w ramach emisji publicznej.