Notariusz Agnieszka Grosicka pobiera opłaty za wykonywane czynności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity) (dalej: Rozporządzenie). Oprócz taksy notarialnej, notariusz pobiera w imieniu państwa polskiego dodatkowe podatki i opłaty przekazywane na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata sądowa.

W szczególnych przypadkach klient może wystąpić o zwolnienie od wynagrodzenia notariusza i opłat sądowych.

W celu obliczenia przybliżonej wielkości opłaty notarialnej można skorzystać z kalkulatora notarialnego, jednak dopiero kontakt z kancelarią pozwoli uzyskać dokładne wyliczenia. Choć podstawą cen czynności notariusza jest Rozporządzenie, ceny usług podlegają indywidualnym ustaleniom i zależą od wielu czynników, takich jak wartość i stopień skomplikowania czynności. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za czynność notarialną, prosimy o kontakt z kancelarią.

Zgodnie z Rozporządzeniem, podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 1. przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 2. przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 3. przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana war- tość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 4. przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spół- dzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 5. przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 6. przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 8. przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.
Tabela 1. Maksymalna stawka w zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej (§3 Rozporządzenia)


[table id=1 /]

Tabela 2. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego określone czynności


[table id=2 /]

* do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł

Tabela 3. Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu


[table id=3 /]

Tabela 4. Maksymalne opłaty za czynności notarialne związane z dziedziczeniem


[table id=4 /]